Værdigrundlag & Målsætning

VORES VÆRDIGRUNDLAG:

I Georgs Æske har vi et helhedssyn på barnets udvikling. Vi ser hele barnet og lægger vægt på at respektere hinandens forskelligheder. Det er vores grundholdning, at alle børn og voksne i samværet med hinanden er ligeværdige og derfor er dagligdagen præget af gensidig respekt.

I det pædagogiske arbejde i Georgs Æske læner vi os op ad Daniel Sterns teorier om, at barnet fødes med kompetencer, der sætter det i stand til at være i samspil med sine omgivelser. Dette gør sig også gældende for et barn med varigt nedsatte funktionsevner, selv om barnets udspil kan være svært at tolke og samspillet være vanskeligt at fastholde. I Georgs Æske ser vi barnet, inden vi ser handicappet. Vi har derfor ingen handicappede børn, men børn med handicap.

I Georgs Æske lægger vi vægt på anerkendelse og gensidig respekt. Alle er ligeværdige og vi ser forskelligheder som en fordel. Vi vægter det enkelte barns selvværd højt, da barnets oplevelse af sig selv, danner baggrund for, hvordan barnet trives og udvikler sig.

Vi lægger vægt på tydelige, nærværende og engagerede voksne, som med udgangspunkt i børnenes initiativer kan være igangsættende og inspirerende til et udviklende miljø. Det daglige pædagogiske arbejde præges af en grundlæggende anerkendende tilgang til hinanden – både blandt børn og voksne. Ligeledes ønsker vi at glæde og godt humør præger vores dagligdag  

VORES MÅLSÆTNING:

I Georgs Æske arbejder vi på at skabe et trygt, varmt og udviklende miljø for børn, forældre og personale, hvor det daglige relationsarbejde kan blomstre. Georgs Æske skal være et sted, hvor alle føler sig anerkendte, værdifulde og respekterede. For i dette miljø, tror vi på, fremmes selvværd og selvtillid og herved dannes det bedste grundlag for videreudviklingen af barnets sociale kompetencer. De vigtige byggesten for at knytte venskaber.

Husets pædagogik er overordnet anerkendende og kan siges både at rumme selvforvaltning, struktur og inklusion, men vægtningen af komponenterne er afhængig af det enkelte barns formåen. Vores holdning er at have det enkelte barn i centrum, samtidig med at det indgår i fællesskabet med de ressourcer, det har på det givne tidspunkt.

Via inklusion er det et mål for os, at børnene, via spontane og planlagte aktiviteter, får en gennemgående respekt for forskelligheder. Her tænker vi både på børnene indbyrdes i basisgrupperne og i forhold til det kendskab og venskab vuggestue- og børnehavebørn får til børnene i specialgruppen.

I Georgs Æske er vi meget opmærksomme på børnenes følelser og reaktionsmønstre. Det betyder ikke, at barnets ønsker altid kan efterleves, men vi anerkender og respekterer den følelse barnet oplever. Vi hjælper det enkelte barn med at håndtere og sætte ord på følelser og lægger vægt på, at der i huset er en ”ordentlig omgangstone,” også selvom man er vred. Personalet er meget bevidste om den position vi har, som rollemodeller for børnene.

Vi ønsker i det daglige at støtte børnene i at udvikle ressourcer til at kunne løse indbyrdes konflikter og til at kunne sige til og fra over for hinanden – det hele på en respektfuld måde.

Personalet i Georgs Æske påtager sig ansvaret i relationen mellem barn og voksen. Dvs. vi ønsker at være tydelige, omsorgsfulde voksne, der tør at sige ærligt til og fra. Det er vigtigt for os, at børn og forældre har en fornemmelse af en tillids- og betydningsfuld relation.

Forældresamarbejdet vægtes højt i Georgs Æske. Det er afgørende for barnets udvikling, at de betydningsfulde voksne i barnets liv har et værdifuldt samarbejde