Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn (2013)

Sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og der kan opstå tvivlstilfælde og mange spørgsmål. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ajourført vejledning for at hjælpe med afklaring af disse spørgsmål. I kan hente vejledningen nederst på siden.

Når syge børn holdes hjemme, og når der opretholdes god hygiejne både dér, i skoler og i daginstitutioner, mindskes børns sygelighed, til glæde for både børn, forældre og personale. At efterleve disse regler kræver en del af alle parter. Vejledningens oplysninger og råd kan bruges i det daglige til forebyggelse. af smitte, til forbedring af hygiejnen, i forhold til ansvarsfordelingen og giver viden om de enkelte sygdomme.

Sundhedsstyrelsens hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter. Barnet skal være rask (feberfrit og med upåvirket almentilstand) og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. Der er dog undtagelser fra hovedreglen, og definitionen af hhv. ‘rask’ og ‘syg’ er ikke altid så enkel.

Ved visse sygdomme må barnet gerne komme, selv om der kan være en vis smitterisiko, forudsat at barnet er rask. Det gælder fx for lussingesyge, hånd-, fod- og mundsygdom, forkølelsessår, børneorm, vandvorter m.v. Disse sygdomme forløber mildt, og barnet er ofte ikke særligt påvirket. Desuden kan der være raske smittebærere, så smittespredning ikke kan forhindres ved at holde børn med synlige tegn på sygdom hjemme. I andre tilfælde må barnet komme, ‘når behandling er iværksat’, også hvis der er tale om et behandlingsforløb, der strækker sig over længere tid. Det gælder fx ved lus og fnat.

Hvis et barn kommer i institution uden at vare helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god ide at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit.

Hvis et barn bliver syg mens det er i Georgs Æske, eller der er mistanke om sygdom, har personalet pligt til at:

 • kontakte forældrene med henblik på, at de snarest skal hente barnet hjem

• om fornødent holde barnet adskilt fra de andre børn, men fortsat holde barnet under opsyn. Selv et tilsyneladende fredeligt sygdomstilfalde kan i enkelte tilfalde hurtigt udvikle sig i alvorlig retning.

Medicin:
Normalt giver vi ikke medicin til børnene, hvis de har infektionssygdomme. Undtaget er kroniske sygdomme, hvor det kan være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen. Der skal foreligge en instruks fra lægen. Oftest vil der være tilstrækkelig instruktion om medicingivningen ved påskriften på medicinbeholderen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis. Medicinen skal selvfølgelig opbevares forsvarligt.

Vi henter info via Sundhedsstyrelsen eller via Patienthåndbogens app:

Du kan hente Patienthåndbogens app til IOS i App Store her:  Patienthåndbogens app til IOS

Eller til Android i Google Play her:  Patienthåndbogens app til Android

 

Patienthåndbogen er et elektronisk opslagsværk, som ejes af Danske Regioner og de 5 regioner. Patienthåndbogen er en del af den fælles offentlige sundhedsportal –  www.sundhed.dk

Patienthåndbogens daglige drift styres af et sekretariat, som har til huse i Lægeforeningen. Det er gratis at bruge Patienthåndbogen for både sundhedsprofessionelle og borgere. Patienthåndbogen er ikke finansieret af reklamer og er uafhængig af kommercielle interesser.


 
Bilag
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.